Årsmöte 2024

Årsmöte SWABA 2024

Fredag 22 mars kl 13-17
Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
och online via ZOOM

Dagens innehåll

13.00    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 1

Vilken roll tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser (”privata händelser”) har i en kontextuell analys av människors beteende är en fråga som ofta varit kontroversiell inom beteendeanalysen. I detta anförande ska detta diskuteras och ett försök till svar ges, grundat på den förståelse av verbalt beteende (mänskligt språk) som relationsinramningsteori ger. Denna förståelse har praktiska följder för alla som arbetar med att hjälpa andra till förändring.

Niklas Törneke är psykiater och legitimerad psykoterapeut. Han har, förutom sin egen kliniska verksamhet, skrivit ett flertal böcker om hur inlärningspsykologi kan tillämpas inom ramen för den kliniska beteendeanalys som är en del av det som i folkmun kallas samtalsterapi. Senast den alldeles nyutgivna ”Vägledning i klinisk funktionell analys”. 

14.00    Fikapaus
Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen.

14.30    Årsmötesförhandlingar

15.30    Paus

15.45    Privata händelser och deras plats i beteendeanalysen – del 2

Niklas Törneke leder diskussion och övning som uppföljning av föreläsningen.

16.45           Avslutning
Dag Strömberg, föreningens ordförande, avslutar dagen.

Dagordning och kallelse till årsmötet kommer skickas till alla medlemmar per mejl senast tre veckor före mötet.

Anmälan

Ej medlem:
Anmälan för deltagande på plats är stängd
Anmäl dig här för deltagande via Zoom (450 kr)

Medlem i SWABA:
Anmälan för deltagande på plats är stängd
Anmäl dig här för för deltagande via Zoom (350 kr)

Medlemskap: 100 kr per år (gäller 12 månader från betalningsdatum)
Anmälan för deltagande på plats senast torsdag 14 mars

Vill du endast delta vid årsmötet (utan föreläsning och fika)? Då behöver du inte betala något utöver medlemsavgiften.

Minikonferens om Autism och kultur vid Stockholms universitet

Minkonferens SU SWABA

Forskargruppen Delaktighet och lärande vid Specialpedagogiska institutionen bjuder in forskare och praktiker till möte och minikonferens som kommer att ta upp betydelsen av kulturell kompetens, aktuella utmaningar och avsluta med gemensam diskussion om möjliga framtida vägar framåt.

Presentationer ges av: 

  • James D. Lee, BCBA-D och lektor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Washington University, USA
  • Veronica Y. Kang, Ph.D., BCBA-D, lektor specialpedagogik, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Gulnoza Yakubova, Ph.D., lektor, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Laura Hall, Ph.D., BCBA-D, prefekt och professor i specialpedagogik, San Diego University, USA

Datum: måndag 8 maj 2023

Tid: 13.00 – 16.30

Plats: På plats eller via Zoom

Läs mer här

SWABA:s höstträff 2023

Swabas höstträff 2023

Boka redan nu in lördag 21 oktober i din kalender, då är det dags för SWABA:s höstträff! Det blir som vanligt en dag med föreläsningar och samtal i beteendeanalysens tecken.

Tack för ett trevligt årsmöte 2023!

25 mars gick SWABA:s årsmöte av stapeln! Den här gången skedde mötet både på Sensus Möte i Stockholm och online på Zoom.

Bilder från dagen

Deltagande på plats eller Zoom: anmälningstid slut

PROGRAM

Läs mer detaljerat program genom att klicka här

9.00      Kaffe och registrering

9.45      Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.00    NEUROACT – Stresshantering och färdighetsträning för personer med NPF
Johan Pahnke
11.00           SWABA:s årsmötesförhandlingar
12.00           Lunchpaus
13.45           Socialstyrelsens riktlinjer och TBA-kompetens

Lise Roll-Pettersson och Elin Mellgren

14.45 Kaffepaus
Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen.

15.15 Färdighetsträning med boken Barn med autism
Oscar Strömberg och Tobias Rasmussen

Höstträff 2022

Lördag 1 oktober hålls SWABAs höstträff. Du kan delta på träffen på plats i Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm, eller digitalt via Zoom.

Dagen kommer att innehålla en variation av beteendeanalytiska perspektiv. Alltifrån främjande av god lärmiljö till organisationstillämpning.

9.00 Kaffe och smörgås

9:45 Inledning
Dag Strömberg, föreningen ordförande

10.00 Tidiga insatser och autism – att utveckla lärmiljön för barn som får mångsidiga program
Hampus Bejnö

10.45 Paus

11.00 Att förstå och förändra kriminella beteenden
Martin Lardén

12.00 Lunchpaus

13.30 Feedback, effective or not?
Sigridur Soffia Sigurjonsdottir

15.00 Kaffepaus

15.30 Vänskap, skola, familjeliv – ny bok om barn med autism i skolåldern
Tiina Holmberg Bergman och Ola Stadig

16.15 Avslutning

Detaljerat program här

Efter träffen planeras mingel eller mat för de som vill och kan.

Du som är medlem kan anmäla dig på SWABA:s hemsida från och med 24 augusti. Om du behöver förnya ditt medlemskap (100 kr/år), gör detta innan du anmäler dig till evenemanget.

Varmt välkommen!

SWABA:s styrelse

Specialnummer av EJoBA om beteendeanalys och högre utbildning

Utbildningsdepartementet understryker behovet av ökad grundläggande kompetens bland framtidens lärare gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och att detta ska ges inom ramen för lärarutbildningarna, vilket är oerhört viktigt. Det har fram kommit både genom svenska studier, intresseorganisationer, samt från fältet (habilitering, förskolor och skolor) att det inom landet finns ett enormt behov av fördjupad kompetens inom detta område. Det vill säga att det finns personer som besitter kunskaper och färdigheter som kan handleda, coacha, ge vägledning, till pedagoger utifrån ett förhållningssätt som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Det räcker inte med ett ”gott bemötande”. Det behövs logopeder, psykologer, specialpedagoger/speciallärare med fördjupade kunskaper om ASD (NPF) inlärningspsykologi (tillämpad beteendeanalys) och kompetens gällande hur man lägger upp undervisning, handleder i lärarande situationer, samt anpassar den kontextuella lärandemiljön till barn/elever med NPF. I dagens läge är Stockholms universitet den enda utbildningsinstans som har en masterbutildning med fokus på just detta. Studenterna är logopeder, psykologer och specialpedagoger/speciallärare. Det är ett väldigt högt söktryck till utbildningen. Dock saknas tydliga riktlinjer från utbildningsdepartementet gällande vad som menas med ”fördjupad” kunskap och därför följer kurserna internationella riktlinjer (se BACB.com och www.abainternational.org) vad gäller innehåll (tillämpad beteendeanalys) etik och professionsetiska koder. Översynen från ovannämnda organisationer är en slags ”inofficiell” kvalitetssäkring gentemot fältet. Med tanke på att finns ett starkt empiriskt stöd för att systematiska, strukturerade insatser med en grund i tillämpad beteendeanalys kan ha långvariga positiva effekter, särskilt för förskolebarn med autism (vad gäller utveckling av socio-kommunikativa färdigheter, adaptiva beteenden och IQ) är detta med bristande innehåll i högskoleutbildning en källa till problem, och självklart är det så att bristande kunskaper hos yrkesverksamma har negativa konsekvenser både på kort och lång sikt för barn/elever med NPF.

Att komma till bukt med bristande fördjupade kunskaper
Sverige är inte ensamt om bristande fördjupad kompetens hos yrkesverksamma. I januari 2018 anordnades genom stöd från Vetenskapsrådet ”2nd International Summit and Conference Behavior Analysis and Autism in Higher Education, Stockholm University”,med syfte att åstadkomma långvarig förbättring inom landet och internationellt gällande innehåll i utbildning gällande barn med ASD, där ledande och etablerade forskare från Sverige (Prof Sven Bölte KIND och Prof Mats Granlund, Jönköping Universitet), åtta europeiska länder och USA träffades för att diskutera just detta under två dagar. Därefter anordnades ½ dags summering där personer som representerar instanser som påverkar eller påverkas av kompetensen hos yrkesverksamma var inbjudna (intresseorganisationer, SPSM, skolverket¸ SKR, utbildningsdepartementet m fl). Utifrån innehållet och inspirationen från dessa dagar har det nyligen publicerats en ”special issue” med nio artiklar i European Journal of Behavior Analysis som berör utbildningsinnehåll relaterat till NPF (focus autism) (se länken nedan).

Sammanfattningsvis beskriver Martin och Carr BACB:s kriterier för certifiering av beteendeanalytiker, redogör för dess etablering ur ett historiskt perspektiv, utvecklingen över tid, och spridning bland universiteten inom Europa, författarna framhäver också vikten av förankringen av fältet inom respektive land. Som tidigare nämnt visar forskning att mångsidiga tidiga insatser grundat i TBA kan ha långvariga effekter hos små barn med ASD, Eldevik mfl redovisar fynd från Norge där de visar att förskolebarn som erhåller mångsidiga beteendeanalytiska insatser presterar betydligt bättre än kontrollgruppen som erhåller eklektiskt specialpedagogiskt stöd, och att de som fick flera timmar presterade bäst. Med tanke på vikten av förskoletiden, nationella och internationella riktlinjer gällande inkludering, beskriver McGee mfl uppkomsten av Walden-förskolor och uppföljningsresultaten av barnen som gick i dessa förskolor. Ursprungligen var Walden en universitetsanknuten inkluderande modellförskola där inlärningsmiljön kontext baserades på väldigt tidig språk- och kommunikationsträning med grund i naturalistiska beteendeinterventioner som ”incidental teaching”, och ”peer mediation” där studenter under fördjupningsutbildning kunde erhålla VFU plats. Waldenmodellen har sedan spridits utanför universiteten. Cirka 170 förskolor och minst 2000 barn i USA har genomgått en Waldenförskola. I relation till gapet mellan forskning, praktik, träning och policy beskriver Odom m fl vikten av att högskoleutbildning för beteendeanalytiker innefattar kunskap om implementeringsvetenskap och OBM som förklaringsmodeller för att överbrygga ovanstående gap.

Det är välkänt att familjer till barn med ASD kan uppleva hög stress och känslor av att vara otillräckliga; Prevedini, Hirvikoski m fl författare från Italien och Sverige beskriver program för Acceptance Commitment Therapy (ACT) (som har sin grund i TBA) och hur det tillämpas i respektive land. Författarna menar att beteendeanalytiker behöver erhålla kunskap om denna behandlingsform för att vid behov kunna rekommendera den. Sist men inte minst beskriver Roll-Pettersson m fl utvecklingen av beteendeanalys och autism i sju länder i Europa (Sverige, Norge, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Island, Grekland och Italien) vad gäller historik, utmaningar, och framgångar, författarna efterfrågar samarbete mellan länder inom Europa vad gäller utbildningsriktlinjer.

Lise Roll-Pettersson 200915

Länk till EJoBA vol 21, issue 1; https://www.tandfonline.com/toc/rejo20/21/1?nav=tocList

Årsmöte 2020

Årsmötet går av stapeln den 27:e mars på estniska huset. Det är en heldag med bland annat föreläsningar och årsstämma.