Minikonferens om Autism och kultur vid Stockholms universitet

Minkonferens SU SWABA

Forskargruppen Delaktighet och lärande vid Specialpedagogiska institutionen bjuder in forskare och praktiker till möte och minikonferens som kommer att ta upp betydelsen av kulturell kompetens, aktuella utmaningar och avsluta med gemensam diskussion om möjliga framtida vägar framåt.

Presentationer ges av: 

  • James D. Lee, BCBA-D och lektor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Washington University, USA
  • Veronica Y. Kang, Ph.D., BCBA-D, lektor specialpedagogik, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Gulnoza Yakubova, Ph.D., lektor, Department of Counseling, Higher Education, and Special Education, University of Maryland, USA
  • Laura Hall, Ph.D., BCBA-D, prefekt och professor i specialpedagogik, San Diego University, USA

Datum: måndag 8 maj 2023

Tid: 13.00 – 16.30

Plats: På plats eller via Zoom

Läs mer här

Tack för ett trevligt årsmöte 2023!

25 mars gick SWABA:s årsmöte av stapeln! Den här gången skedde mötet både på Sensus Möte i Stockholm och online på Zoom.

Bilder från dagen

Deltagande på plats eller Zoom: anmälningstid slut

PROGRAM

Läs mer detaljerat program genom att klicka här

9.00      Kaffe och registrering

9.45      Dag Strömberg, föreningens ordförande, inleder dagen.

10.00    NEUROACT – Stresshantering och färdighetsträning för personer med NPF
Johan Pahnke
11.00           SWABA:s årsmötesförhandlingar
12.00           Lunchpaus
13.45           Socialstyrelsens riktlinjer och TBA-kompetens

Lise Roll-Pettersson och Elin Mellgren

14.45 Kaffepaus
Kaffe och kaka serveras på plats. Det finns även möjlighet att mingla i Zoom under pausen.

15.15 Färdighetsträning med boken Barn med autism
Oscar Strömberg och Tobias Rasmussen

Höstträff 2022

Lördag 1 oktober hålls SWABAs höstträff. Du kan delta på träffen på plats i Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm, eller digitalt via Zoom.

Dagen kommer att innehålla en variation av beteendeanalytiska perspektiv. Alltifrån främjande av god lärmiljö till organisationstillämpning.

9.00 Kaffe och smörgås

9:45 Inledning
Dag Strömberg, föreningen ordförande

10.00 Tidiga insatser och autism – att utveckla lärmiljön för barn som får mångsidiga program
Hampus Bejnö

10.45 Paus

11.00 Att förstå och förändra kriminella beteenden
Martin Lardén

12.00 Lunchpaus

13.30 Feedback, effective or not?
Sigridur Soffia Sigurjonsdottir

15.00 Kaffepaus

15.30 Vänskap, skola, familjeliv – ny bok om barn med autism i skolåldern
Tiina Holmberg Bergman och Ola Stadig

16.15 Avslutning

Detaljerat program här

Efter träffen planeras mingel eller mat för de som vill och kan.

Du som är medlem kan anmäla dig på SWABA:s hemsida från och med 24 augusti. Om du behöver förnya ditt medlemskap (100 kr/år), gör detta innan du anmäler dig till evenemanget.

Varmt välkommen!

SWABA:s styrelse

Specialnummer av EJoBA om beteendeanalys och högre utbildning

Utbildningsdepartementet understryker behovet av ökad grundläggande kompetens bland framtidens lärare gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och att detta ska ges inom ramen för lärarutbildningarna, vilket är oerhört viktigt. Det har fram kommit både genom svenska studier, intresseorganisationer, samt från fältet (habilitering, förskolor och skolor) att det inom landet finns ett enormt behov av fördjupad kompetens inom detta område. Det vill säga att det finns personer som besitter kunskaper och färdigheter som kan handleda, coacha, ge vägledning, till pedagoger utifrån ett förhållningssätt som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Det räcker inte med ett ”gott bemötande”. Det behövs logopeder, psykologer, specialpedagoger/speciallärare med fördjupade kunskaper om ASD (NPF) inlärningspsykologi (tillämpad beteendeanalys) och kompetens gällande hur man lägger upp undervisning, handleder i lärarande situationer, samt anpassar den kontextuella lärandemiljön till barn/elever med NPF. I dagens läge är Stockholms universitet den enda utbildningsinstans som har en masterbutildning med fokus på just detta. Studenterna är logopeder, psykologer och specialpedagoger/speciallärare. Det är ett väldigt högt söktryck till utbildningen. Dock saknas tydliga riktlinjer från utbildningsdepartementet gällande vad som menas med ”fördjupad” kunskap och därför följer kurserna internationella riktlinjer (se BACB.com och www.abainternational.org) vad gäller innehåll (tillämpad beteendeanalys) etik och professionsetiska koder. Översynen från ovannämnda organisationer är en slags ”inofficiell” kvalitetssäkring gentemot fältet. Med tanke på att finns ett starkt empiriskt stöd för att systematiska, strukturerade insatser med en grund i tillämpad beteendeanalys kan ha långvariga positiva effekter, särskilt för förskolebarn med autism (vad gäller utveckling av socio-kommunikativa färdigheter, adaptiva beteenden och IQ) är detta med bristande innehåll i högskoleutbildning en källa till problem, och självklart är det så att bristande kunskaper hos yrkesverksamma har negativa konsekvenser både på kort och lång sikt för barn/elever med NPF.

Att komma till bukt med bristande fördjupade kunskaper
Sverige är inte ensamt om bristande fördjupad kompetens hos yrkesverksamma. I januari 2018 anordnades genom stöd från Vetenskapsrådet ”2nd International Summit and Conference Behavior Analysis and Autism in Higher Education, Stockholm University”,med syfte att åstadkomma långvarig förbättring inom landet och internationellt gällande innehåll i utbildning gällande barn med ASD, där ledande och etablerade forskare från Sverige (Prof Sven Bölte KIND och Prof Mats Granlund, Jönköping Universitet), åtta europeiska länder och USA träffades för att diskutera just detta under två dagar. Därefter anordnades ½ dags summering där personer som representerar instanser som påverkar eller påverkas av kompetensen hos yrkesverksamma var inbjudna (intresseorganisationer, SPSM, skolverket¸ SKR, utbildningsdepartementet m fl). Utifrån innehållet och inspirationen från dessa dagar har det nyligen publicerats en ”special issue” med nio artiklar i European Journal of Behavior Analysis som berör utbildningsinnehåll relaterat till NPF (focus autism) (se länken nedan).

Sammanfattningsvis beskriver Martin och Carr BACB:s kriterier för certifiering av beteendeanalytiker, redogör för dess etablering ur ett historiskt perspektiv, utvecklingen över tid, och spridning bland universiteten inom Europa, författarna framhäver också vikten av förankringen av fältet inom respektive land. Som tidigare nämnt visar forskning att mångsidiga tidiga insatser grundat i TBA kan ha långvariga effekter hos små barn med ASD, Eldevik mfl redovisar fynd från Norge där de visar att förskolebarn som erhåller mångsidiga beteendeanalytiska insatser presterar betydligt bättre än kontrollgruppen som erhåller eklektiskt specialpedagogiskt stöd, och att de som fick flera timmar presterade bäst. Med tanke på vikten av förskoletiden, nationella och internationella riktlinjer gällande inkludering, beskriver McGee mfl uppkomsten av Walden-förskolor och uppföljningsresultaten av barnen som gick i dessa förskolor. Ursprungligen var Walden en universitetsanknuten inkluderande modellförskola där inlärningsmiljön kontext baserades på väldigt tidig språk- och kommunikationsträning med grund i naturalistiska beteendeinterventioner som ”incidental teaching”, och ”peer mediation” där studenter under fördjupningsutbildning kunde erhålla VFU plats. Waldenmodellen har sedan spridits utanför universiteten. Cirka 170 förskolor och minst 2000 barn i USA har genomgått en Waldenförskola. I relation till gapet mellan forskning, praktik, träning och policy beskriver Odom m fl vikten av att högskoleutbildning för beteendeanalytiker innefattar kunskap om implementeringsvetenskap och OBM som förklaringsmodeller för att överbrygga ovanstående gap.

Det är välkänt att familjer till barn med ASD kan uppleva hög stress och känslor av att vara otillräckliga; Prevedini, Hirvikoski m fl författare från Italien och Sverige beskriver program för Acceptance Commitment Therapy (ACT) (som har sin grund i TBA) och hur det tillämpas i respektive land. Författarna menar att beteendeanalytiker behöver erhålla kunskap om denna behandlingsform för att vid behov kunna rekommendera den. Sist men inte minst beskriver Roll-Pettersson m fl utvecklingen av beteendeanalys och autism i sju länder i Europa (Sverige, Norge, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Island, Grekland och Italien) vad gäller historik, utmaningar, och framgångar, författarna efterfrågar samarbete mellan länder inom Europa vad gäller utbildningsriktlinjer.

Lise Roll-Pettersson 200915

Länk till EJoBA vol 21, issue 1; https://www.tandfonline.com/toc/rejo20/21/1?nav=tocList

Halvdag med Joanne Robbins och Joe Layng

Med stor stolthet bjuder SWABA in till en halvdag med två giganter inom beteendeanalys och undervisning: Dr Joanne Robbins och Dr T. V. Joe Layng!

Länk till anmälan finns här: https://forms.gle/GYPpdfKFuEnCdQWQA Du väljer ort och betalningsalternativ i anmälningsformuläret!

Tisdag 1 oktober STOCKHOLM

sal 5, Djurgymnasiet, Trekantsvägen 7b, Stockholm.

14.00 – 15.30 TAPS Think Aloud Problem Solving (Joe Layng & Joanne Robbins)

16.00 – 17.30 EMOTIONS A Contingency Analysis of Emotions and Emotional Behavior (Joe Layng)

Facebook-event Stockholm: https://www.facebook.com/events/2425481121062111

Onsdag 2 oktober GÖTEBORG

NTI-gymnasiet Kronhus. Kronhusgatan 9, Göteborg.

17.00 – 18.30 TAPS Think Aloud Problem Solving (Joe Layng & Joanne Robbins)

19.00 – 20.30 EMOTIONS A Contingency Analysis of Emotions and Emotional Behavior (Joe Layng)

Facebook-event Göteborg: https://www.facebook.com/events/2584838044910392

En halvdag med båda föreläsningarna (TAPS och EMOTIONS) kostar 800 kr.

Om du bara vill komma på en av föreläsningarna (TAPS eller EMOTIONS) betalar du 500 kr.

Anmäl dig via denna länk. Du väljer ort och betalningsalternativ (swish/pg eller faktura) i anmälningsformuläret! https://forms.gle/GYPpdfKFuEnCdQWQA

Kort beskrivning av föreläsningarna och föreläsarna följer här:


TAPS – Talk Aloud Problem Solving
90 minuter med Joanne Robbins och Joe Layng
Elever som är duktiga på problemlösning använder sig av två olika beteenderepertoarer när de löser svåra uppgifter. Inte bara använder de sig av prolbemlösning, de talar dessutom högt och använder sig av så kallat “aktivt lyssnande” på sig själva. Metoder som utvecklar TAPS (TAPS (Talk Aloud Problem Solving) har lett till stora framgångar i många olika miljöer med enastående resultat för en bredd av elever i allt från ingenjörs och medinstudenter till elever inom grundsärskolan.

EMOTIONS – A Contingency Analysis of Emotions and Emotional Behavior.
90 minuter med Joe Layng:
Det vi tror oss känna till om känslor kan vara i grunden fel. Ofta frågar vi oss om våra djur känner känslor så som vi gör. Vi gör då antagandet att vi har speciella känslor som påverkar hur vi kan bete oss. Tänk om våra känslor inte är unika? Tänk om känslorna inte finns inom oss, utan snarare i relationen mellan oss och omgivningen? Hur är detta möjligt? Vad har detta för betydelse för förståelsen av känslor hos djur? Joe Layng ger dig under de 90-minutrarna en grundläggande förståelse för att förstå känslor hos människor och djur genom att flytta känslorna från hjärnan till miljön, där vi kan göra någonting med dem.

Om Dr Joanne Robbins och Dr T. V. Joe Lyang:

Joanne Robbins is the Principal and Associate Director of Morningside Academy in Seattle, WA, and a co-founder and executive director of Partnerships for Educational Excellence (PEER ) International. She has more than 30 years of experience in program development, curriculum design, and teaching and supervision of programs for children and youth. Dr. Robbins’ is the author of Learn to Reason with TAPS: A Talk Aloud Problem Solving Approach and co-author of Fluent Thinking Skills: A Generative Approach.