Beteendeanalys är samlingsnamnet för förståelse och förändring av beteenden i syfte att ta fram socialt betydelsefulla förbättringar. Detta görs genom inlärning av färdigheter och minskning av problembeteenden. Ett beteendeanalytiskt program ska vara baserat på empirisk forskning och omfatta observation och mätning av beteende.

En vanlig princip för förändring är positiv förstärkning. Den mest forskningsinriktade sidan av beteendeanalysen kallas experimentell beteendeanalys, medan den som innefattar både forskning och praktiska åtgärder kallas tillämpad beteendeanalys (TBA). Begreppet beteendeanalys kan också användas i snävare mening för den analys av beteenden som görs i syfte att ta fram en plan för åtgärder inom beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi.

De principiella grunderna för beteendeanalys kommer från den del av vetenskaplig psykologi som kallas operant psykologi. Den filosofiska grunden för beteendeanalys kommer från radikal behaviorism och kontextualism. B. F. Skinner är frontfiguren när det gäller grunderna till beteendeanalys och bland andra Nathan Azrin har visat på ett antal praktiska tillämpningar. På senare tid har bland andra Steven Hayes bidragit till begrepps- och metodutveckling.

Till minne av Nathan Azrin