Här kan du läsa en övergripande beskrivning om vad RFT och ACT står för.

Relational Frame Theory (RFT)
Relational Frame Theory är en psykologisk teori om mänskligt språk och tänkande. Det är en empiriskt grundad teori utvecklad som ett pragmatiskt verktyg för analys av komplext mänskligt beteende. RFT utgör en viktig länk mellan de traditionellt disparata perspektiven inom kognitiv och beteendeinriktad psykologi. För mer information om RFT på svenska, se till exempel boken ”Relational Frame Theory – Teori och klinisk tillämpning” av Niklas Törneke.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Acceptance and Commitment Therapy är en empiriskt grundad psykologisk metod där man använder acceptans- och mindfulnesstrategier i kombination med principer för beteendeförändring. Målet inom ACT är att öka psykologisk flexibilitet, vilket innebär att vara medvetet närvarande i stunden och, utifrån en given situation, antingen ändra på eller upprätthålla ett beteende i syfte att leva mer i enlighet med egna värderingar.

Med sin teoretiska bas i RFT belyser ACT hur vårt språk kan trassla in oss människor i lönlösa bataljer med våra tankar och känslor. Genom metaforer och upplevelsebaserade övningar kan klienten lära sig ett hälsosamt förhållningssätt till egna upplevelser såsom tankar, känslor, minnen och kroppsliga förnimmelser. Vidare har ACT utvecklats inom det vetenskapsfilosofiska paradigmet funktionell kontextualism. Detta innebär ett radikalt pragmatiskt fokus på funktionen av olika beteenden, vilka alltid tolkas utifrån den kontext de uppstår i. Inom ACT innefattas kontexten kring olika beteenden av de upplevelser och förhållningssätt vi har. Genom att förändra sitt förhållningssätt till egna upplevelser, och på så sätt öka sin psykologiska flexibilitet, kan man utföra de beteendeförändringar som krävs för att leva ett vitalare och mer meningsfullt liv.

Kontaktperson för SWABA:s intresseområde RFT/ACT:

Johan Pahnke, johan.pahnke@ki.se