1. Allmänt
Dessa allmänna villkor för medlemskap, medlemsförmåner och föreläsningar gäller mellan dig (”Medlemmen”, ”du”, ”din” ”ditt” ”dina”) och SWABA (Svenska föreningen för beteendeanalys) org. nr. 802454-2279 vid köp av medlemskap, konferensbiljetter och andra produkter eller tjänster som tillhandahålls av oss. Giltigt medlemskap är en förutsättning för att du ska kunna köpa våra tjänster och produkter.  Dessa medlemsvillkor gäller under den tid du har ett giltigt medlemskap. Utöver medlemsvillkoren styrs även medlemskapet av föreningens stadgar.

2. Villkor för köp
När du genomför ett köp hos oss, accepterar du samtliga villkor som omfattas av medlemsvillkoren.
Vid köp av våra medlemsförmåner tjänster och produkter gäller vissa specifika villkor som varierar beroende på vilken tjänst eller produkt du köper. De specifika villkoren för respektive produkt eller tjänst skall gälla vid motstridiheter.
Om du genomför en beställning via vår webbplats, skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post som bekräftar din beställning. Avtal om köp ingås först när vi skriftligen har bekräftat din beställning och du har fått orderbekräftelse per e-post.
Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av felaktig betalningstransaktion.

3. Medlemskap i SWABA

 • Föreningen består av medlemmar och virtuella medlemmar. Endast medlemmar äger rösträtt.
 • Till medlem må den person antas som uppfyller nedanstående krav
  • Svenskt medborgarskap eller fast bosättning i Sverige
  • Intresse för beteendeanalys
  • Tillgång till e-post
 •  Virtuella medlemmar är personer som vill stödja SWABA’s verksamhet men som ej uppfyller kravet på medborgarskap eller bosättning.  Dessa erhåller information från SWABA samt rabatter på utbildningar osv som anordnas av SWABA.
 • Medlemskap är personligt och kan endast nyttjas av den enskilda medlemmen.
 • Medlemskap kan inte överlåtas.
 • Du förbinder dig att följa SWABAs medlemsvillkor.
 • Du accepterar SWABAs integritetspolicy
 • SWABA har rätt att neka medlemskap till sökande utan att specificera anledning. Exempelvis vid misstanke om bedrägeri eller om den sökande inte uppfyller SWABAs krav på medlemskap.
 • Medlem kan uteslutas av styrelsen. Innan beslut fattas ska den aktuella medlemmen beredas möjlighet att skriftligen eller muntligen inför styrelen yttra sig. För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet.

4. Medlemmens ansvar

 • Användning av SWABAs webbforum sker under eget ansvar. Överträdelser mot webbforumets regler kan leda till tillfällig avstängning från webbforumet men ska i normala fall inte påverka statusen som medlem.
 • Medlemmar som använder forumet är skyldiga att läsa och följa uppdateringar av forumets regler.
 • Medlemmen åtager sig att i förväg läsa de villkor som gäller för föreningens medlemsförmåner, tjänster och produkter. SWABA förbehåller sig rätten att ej återbetala felaktiga inköp.
 • Medlemmen åtar sig att läsa och följa uppdateringar av medlemsvillkoren och föreningens stadgar.

5. Ändringar av tider, inställda föreläsningar, förändrade medlemsförmåner och minskat utbud

 • SWABA förbehåller sig rätten att lägga till eller ta bort tjänster kopplade till medlemskapet utan förvarning. Exempelvis kan föreningen periodvist erbjuda medlemmar tröjor med Swaba-tryck, vilket sedan upphör att erbjudas.
 • SWABA förbehåller sig rätten att stänga av hela eller delar av hemsidan vid behov.
 • SWABA förbehåller sig rätten att ändra datum för kurser och konferenser eller ställa in planerad konferens beroende på antal anmälningar eller andra omständigheter som ligger utanför SWABAs ansvarsområde. I  sådant fall återbetalas normalt konferensavgiften.

6. Giltighetstid och upphörande av medlemskap

 • Medlemskapet gäller i 12 månader. Påminnelsemeddelande skickas efter 9 månader.
 • Avslut av medlemskap innebär att du tas bort från SWABAs medlemsregister.
 • Avslut av medlemskap innebär inte att du automatiskt avsäger dig SWABAs nyhetsbrev eller epostutskick. Upphörandet av dessa måste ansökas om specifikt genom att eposta info@swaba.se, eller via eventuella länkar i nyhetsbrevet.
 • SWABA har rätt att tillfälligt eller permanent säga upp tillgång till hemsidan och tillhörande funktioner med omedelbar verkan om du väsentligen bryter mot Medlemsavtalet i nedanstående fall eller utifrån bedömning av personlig bedömning av SWABAs styrelse.
  • Medlemmen missköter betalning av medlemsavgift eller andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller
  • Medlemmen bryter mot medlemsvillkoren.

7. Priser, prisändringar och betalning
SWABA kan ändra pris på medlemskap, medlemsförmåner, tjänster och produkter. Prisändringar sker dock inte retroaktivt, vilket innebär att du betalar det pris som gällde när du genomförde ditt köp, där köp innebär tidpunkten när pengar förs över från ditt konto.
Vid köp på vår webbplats, kan betalning ske enligt något av de betalningsalternativ som finns tillgängliga på webbplatsen.
Vid försenad betalning, exempelvis av företag betalda föreläsningar, äger Swaba rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag samt administrativa avgifter och inkassokostnader.

8. Force Majeure-händelser och ansvar
SWABA är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande. Det gäller även strejk, blockad, bojkott och lockout. SWABA är vid normal aktsamhet inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skador, och, om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger, under inga omständigheter indirekta skador, såvida det inte följer av tvingande lag.