Reviderat: 2003-03-21 2010-04-29 2013-03-15

Stadgar

Svenska Föreningen för Beteendeanalys

Swedish Association for Behavior Analysis

”SWABA”


§ 1 Namnet

 1. Organisationens namn ska vara Svenska Föreningen för Beteendeanalys (SWABA). Organisationens namn på engelska ska vara Swedish Association for Behavior Analysis.

§2. Ändamål

 1. SWABA är en sammanslutning av personer intresserade av beteendeanalys. Föreningen är främst en intressegrupp. SWABA ska arbeta för beteendeanalys genom att:

Främja beteendeanalytisk forskning, tillämpning och utbildning;

Insamla och sprida information rörande beteendeanalys;

Fungera i Sverige som kontakt mot och representant för Association for Behavior Analyis, ABA International.

Främja samarbete mellan beteendeanalytiska organisationer i andra länder.

§3. Medlemskap

 1. Föreningen består av medlemmar och virtuella medlemmar. Endast medlemmar äger rösträtt.

 1. Till medlem må den person antas som uppfyller nedanstående krav
  1. Svenskt medborgarskap eller fast bosättning i Sverige
  1. Intresse för beteendeanalys
  1. Tillgång till e-post
 1. Virtuella medlemmar är personer som vill stödja SWABA’s verksamhet men som ej uppfyller kravet på medborgarskap eller bosättning. Dessa erhåller information från SWABA samt rabatter på utbildningar osv som anordnas av SWABA.

 2. Medlemmar och virtuella medlemmar är skyldiga att till föreningen erlägga årsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. Medlemskapet upphör om medlemmen begär utträde eller underlåta att betala årsavgiften inom tre månader efter anmaning därom.
 1. Medlem kan uteslutas av styrelsen. Innan beslut fattas ska den aktuella medlemmen beredas möjlighet att skriftligen eller muntligen inför styrelen yttra sig. För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet.

§4. Styrelse

 1. Styrelsen består av ordförande och minst två men högst fem övriga ledamöter samt två suppleanter.

 2. Mandattiden är ett år.

 3. Omval till styrelsen kan ske utan begränsning.

 4. Styrelsen sammanträder då ordförande så finner erfordrligt eller då minst en ledamot gör framställan därom till ordföranden.

 5. Vid styrelsens möte ska föras protokoll.

 6. Val till styrelsen skall ske vid årsmötet men styrelsen konstituerar sig sedan själv.

 7. Styrelsen är beslutsför om minst två medlemmar är närvarande.

 8. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

§ 5 Valberedning och val

 1. Valberedning, som utgörs av två personer, utses av årsmötet.

 2. Valberedningen ska senast en månad före årsmötet till den sittande styrelse inkomma med förslag på förtroendevalda.

§6. Firmateckning

 1. Handling, som utfärdas för föreningen, skall undertecknas med föreningens firma (Svenska Föreningen för Beteendeanalys) samt underskrivas av firmatecknare.

 2. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§7 Årsmöte

 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

 2. Ordinarie årsmötet hålls en gång årligen under februari – mars.

 3. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas minst tre veckor i förväg genom e-post. I kallelsen skall anges de ärenden som ska förekomma på årsmötet.

 4. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
  1. Val av presidium för årsmötet, bestående av ordförande, sekretare samt två justeringspersoner;

  2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande;
  3. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse;
  4. Genomgång av revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;

  5. Val av styrelse;
  6. Val av revisor och revisorsuppleant;

  7. Val av valberedning;
  8. Fastställande av medlemsavgift samt budgetförslag för kommande verksamhetsår;

  9. Övriga ärenden.

 1. Då styrelsen anser påkallat, eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det, skall extra årsmöte utlysas på sätt som anges ovan. Vid utlysande av extra årsmöte skall skäl härtill anges.

 2. Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet med undantag för vad sägs i §9 angående stadgeändring.

 3. Medlem äger rätt att företrädas av annan medlem genom fullmakt. Önskar någon vid årsmötet företräda annan person genom fullmakt skall denna tillställas styrelsen en vecka före årsmötet. Ingen får dock företräda mer än tio medlemmar.

 4. Motion till årsmötet angående föreningens verksamhet kan väckas av enstaka medlem. Motion skall styrelsen tillhanda före 1:a januari.

§8 Ändring av stadgarna

 1. För beslut om ändring av föreningens stadgar erfordras 2/3 majoritet för förslag därom vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.

§9 Upplösning av föreningen

 1. För beslut om föreningens upplösning erfordras 2/3 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum varav minst ett ordinarie.

 1. Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna tillfalla The Society for the Advancement of Behavior Analysis.