Lördag den 20 oktober
Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

Föreläsarnas presentationer:
Lars Klintwall – Walden Två

Carsta Simon – En introduktion till det molära paradigmet – ett nytt sätt att uppfatta beteende?

Johan Holmberg & Magnus Stalby – Samtal som fungerar – om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring

Timothy Ludwig – “Letta Meta make Ya Betta!” How metacontingencies can change the world

 

PROGRAM

10.00 Inledning

10.10 Metaforer i ACT – teoretisk grund och klinisk tillämpning
Ett primärt syfte med ACT-behandling är att öka individens psykologiska flexibilitet, vilket i en skissartad definition kan beskrivas som förmågan att agera effektivt i relation till aspekter av livet som individen värdesätter, även i närvaro av privata händelser med ”hindrande” funktioner. Ett centralt behandlingsinslag i ACT, som syftar till att facilitera detta är användandet av metaforer. ACT har sin teoretiska förankring i kontextuell behaviorism, som har som har sitt uttalade syfte att förstå och påverka (hela) organismens beteende med precision, djup och bredd. Detta betyder att potentiellt komplext mänskligt beteende (t.ex. metaforbruk) behöver kunna beskrivas med ett inlärningsteoretiskt språkbruk, som uppfyller nämnda syften och kriterier. Framställningen syftar till att ge en introducerande beskrivning av hur metaforer kan förstås utifrån grundläggande inlärningsteoretiska begrepp, och tillämpas i kliniskt behandlingsarbete.

Mike Kemani är leg. psykolog och arbetar på Smärtcentrum/Beteendemedicinsk smärtbehandling och är doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. En central aspekt av doktorandprojektet utgörs av utfalls- och processutvärdering för en ACT-baserad behandling för personer med långvarig smärta.

10.50 Walden Två
BF Skinner är för de flesta beteendeanalytiker känd för sina teoretiska och filosofiska arbeten. Walden Två är en bok som skiljer sig från annat som Skinner skrivit genom att han här tillåter sig att ta ut svängarna rejält. Hur skulle samhället kunna se ut om beteendeanalytiker tog sig an politiken? Skinner beskriver ett samhälle som är både egalitärt, effektivt, lyckligt och klimatsmart – om än vare sig demokratiskt eller mångkulturellt. Romanen är en modern klassiker och har lockat entusiaster (både hippies och behaviorister) att försöka sig på att göra verklighet av Skinners utopi – med varierande resultat! Presentationen blir ett referat av boken, och en beskrivning av verklighetens alla olika Walden Två.

Lars Klintwall är doktorand på Högskolen i Oslo och Akershus, kontaktperson för SWABAs nätverk om autism, samt fuskar inom översättning.

11.30 Fikapaus

12.00 En introduktion till det molära paradigmet – ett nytt sätt att uppfatta beteende?
Experimentella beteendeanalytiker förklarar beteende genom att peka ut diskreta stimuli i den omedelbara miljön, och responser som följs av omedelbara förstärkare. Tyvärr leder detta ofta till att hypotetiska stimuli och konsekvenser som inte går att observera måste antas. Vad är till exempel den omedelbart efterföljande förstärkaren för undvikanden? Rimligare förklaringar kan uppnås genom att ersätta stimulus-beteende-konsekvens-kontingensen med ett alternativt analyssätt som baseras på koncepten induktion, allokering och korrelation. Detta så kallade molära synsätt betraktar beteende som utsträckt i tiden och korrelerande antingen med fylogenetiskt fördelaktiga eller ogynnsamma konsekvenser. Föredraget syftar till att göra detta perspektiv begripligt och ska därmed tjäna som introduktion till det ännu förhållandevis nya och okända molära paradigmet.

Carsta Simon gjorde sin Masters i psykologi vid Tekniska Universitetet Braunschweig i Tyskland i 2011. Hon är numera doktorand i beteendevetenskap vid Högskolen i Oslo och Akershus under handledning av William M. Baum och Per Holth. Hon är intresserad av psykologins och beteendeanalysens filosofi, allmänna vetenskapsteoretiska frågor, beteende i en evolutionär kontext samt verbalt beteende.

12.40 Samtal som fungerar – om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring
Här kombineras principer från beteendeterapi, tillämpad beteendeanalys och motiverande samtal (MI) för att förstå samtal. Dessa perspektiv hjälper oss att se samtalet som ett sammanhang där två personer deltar i en ömsesidig växelverkan. Det ger oss också en förståelse för hur vi, som samtalsledare, påverkar samtalets utveckling i både positiv och negativ riktning. Föreläsarna ger förslag på hur vi kan skapa samtal som fungerar, samtal som får oss dit vi vill och hur vi kan använda samtal på ett mer effektivt sätt för att hjälpa andra.

Johan Holmberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Han är även doktorand i klinisk psykologi och medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers, det internationella nätverket för tränare i motiverande samtal). Johan arbetar med beteendeförändring, tillämpad beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi (KBT) inom psykoterapi, socialtjänst, skola och kriminalvård. Sedan år 2000 är han delägare i Psykologpartners, ett kunskapsföretag som idag finns på sju orter och har ca 150 medarbetare.

Magnus Stalby är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare samt medlem av MINT. Han arbetar på och är delägare i Psykologpartners som han var med och grundade år 2000. Han har under många år arbetat med behandling och handledning i socialtjänst, psykiatri och skola, främst inom motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. Magnus har lång erfarenhet som organisationskonsult och arbetar idag främst med organizational behaviour management (OBM).

13.40 “Letta Meta make Ya Betta!”  How metacontingencies can change the world
Abstract :
”Out of the mouths of babes has thou obtained strength that thou mightiest still the enemy” – Psalm 8: 1-2
”Kids say the Darnedest Things” – Bill Cosby, 1998 TV Show; Art Linkletter, 1957 Book illustrated by Charles Schultz.
”Pretty much all the honest truth telling in the world is done by children” – Oliver Wendell
”You got kids?  You know Metacontingencies” – Ludwig, SWABA, October 20, 2012 

Professor Timothy Ludwig ska presentera ”live” via internet. Professor Ludwig, Appalachian State University, North Carolina, är redaktör för Journal of Organizational Behavior Management och författare till ett tjugotal artiklar som dokumenterar metoder för att förbättra produktivitet och säkerhet genom att påverka beteende. Hans bok “Intervening to Improve the Safety of Occupational Driving” sammanfattar forskning kring “behavior-based safety” och yrkestrafik. Han är co-redaktör för Behavioral Systems: Understanding Complexity som fokuserar på Behavior Systems Analysis.

14.20-14.30 Avrundning

14.30 Mingel!!

ANMÄLAN
Kostnad: 150 kr för medlemmar, övriga 300 kr (medlemsavgiften för 2012 är 100 kr vilket kan betalas in tillsammans med avgiften för höstträffen om Du inte redan är medlem, dvs 100 kr + 150 kr)
Anmälan: Plusgirokonto 56 82 79-4 senast onsdag den 10 oktober

OBS! Ange namn och e-postadress. Du får bekräftelse på anmälan via e-post.

Platsantalet är begränsat. Tidig anmälan innebär större chans till plats. Alla föreläsare och alla funktionärer ställer upp utan krav på ekonomisk ersättning. Notera att vi inte har möjlighet att skriva “intyg” om deltagande.

 VÄLKOMMEN!!

Höstträff 2012 program (PDF)