Fredag den 15 mars , Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm

FÖRELÄSARNAS PRESENTATIONER:

Sandra Bates, Handledning ur ett KBT-perspektiv PDF
Kontakta gärna Sandra på  sandra@meditalk.com om ni har frågor kring presentationen!

Örjan Swahn, Tidig intensiv beteendeinriktad träning för barn med autism – en tillbakablick (filmat föredrag)
Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=yKsyZIgQqkk
Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=fEk6SS1v-KI
Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=urSbUOiwVpg

PROGRAM

12.00   Registrering och lunch

12.45  Handledning ur ett KBT-perspektiv

Handledning är en aktivitet som är bekant för många – antingen som mottagare av utbildningshandledning eller som verksamhetshandledning i olika sammanhang. Dessutom blir många som arbetar utifrån ett inlärningsperspektiv tillfrågade om de kan vara handledare för enskilda terapeuter eller i större projekt. Min presentation handlar om att leva som man lär. I andra sammanhang är vi mån om att göra en ideografisk analys som leder till ett individanpassat arbetssätt i förändringsarbete. I handledning är detta inte lika självklart. Det finns många traditioner inom handledning i människovårdande yrken, men många av dessa traditioner kolliderar med ett inlärningsperspektiv. Jag hoppas kunna lägga en grund för en diskussion kring hur vi kan utnyttja både forskningsfynd och egna erfarenheter för att utveckla KBT-handledning, till gagn för både utövare och i slutänden de som efterfrågar vår kompetens för att utvecklas.

Sandra Bates är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i kognitiv beteendeterapi samt fil dr inom beteendemedicin. Sedan 1970-talet har hon varit verksam inom olika föreningar som arbetar för att främja ett inlärningsperspektiv och beteendeterapi/kognitiv beteendeterapi. Tillsammans med Beteendeterapeutiska föreningen har hon varit kursledare för fyra omgångar av handledarutbildningen. I februari 2013 gav hon ut boken ”Handledning ur ett KBT-perspektiv” på Natur och Kultur.

13.45   Tidig intensiv beteendeinriktad träning för barn med autism – en tillbakablick

Första projektet kring tidig intensiv beteendeinriktad träning för barn med autism startades för mer än tjugo år sedan av Örjan Swahn i Uppsala. Hur var det att starta upp detta? Hinder och möjligheter? Hur såg behandlingen/träningen ut då i jämförelse med nu? Örjan ger en tillbakablick över hur utvecklingen av denna träning sett ut i Sverige och delar med sig av sina egna erfarenheter kring mötet med Ivar Lovaas.

Örjan Swahn, leg psykolog och leg psykoterapeut, har arbetat med funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i 30 år. 1990 arbetade han vid professor Lovaas klinik för behandling av barn med autistiskt syndrom vid University of California i Los Angeles, en världsledande klinik beträffande behandling vid autism. Örjan har under många år ägnat sig åt handledning, konsultation och undervisning i Sverige speciellt med inriktning på beteendestörning, kommunikationsträning samt autistiskt syndrom.

14.30   Årsmötesförhandling

Kallelse och dagordning årsmöte (PDF)
Verksamhetsberättelse 2012 (PDF)

15.15    Kaffepaus

15.30   Stimulusekvivalens – aktuell forskning

Stimulusekvivalens är ett av de forskningsfälten som varit framträdande inom beteendeanalysen under lång tid. Forskningstraditionen startade med Murray Sidman på 1970-talet. På Høgskolen i Oslo og Akershus är stimulusekivalens ett framträdande forskningsområde där fokus varit experiment med fokus på variabler som påverkar etablering av betingad diskrimination och respondering i förhållande till stimulusekvivalens.

Erik Arntzen fick sin doktorsexamen från Universitetet i Oslo, Norge, i februari 2000. Hans avhandling fokuserade på variabler som påverkar svarsfrekvens i enlighet med stimulansekvivalens. Erik har även en examen i klinisk psykologi och är för närvarande professor i beteendeanalys vid Akershus University College (AUC). Hans forskning inkluderar både grundforskning och tillämpad beteendeanalys, med tonvikt på forskning inom relationell stimuluskontroll och verbalt beteende. Han är också intresserad av etiska överväganden och kärnvärden inom beteendeanalys och han har forskningsprojekt inom områdena spelbeteende och konsumentbeteende. Erik är även ordförande för styrelsen i EABA (European Association of Behavior Analysis) samt sitter med i styrelsen för norska föreningen för beteendeanalys, NAFO.

16.15    ACT och TBA i arbetet med MODO Hockey

Syftet med arbetet i MODO Hockey är att bidra på individ-, team- och organisationsnivå. Fokus i den här presentationen kommer att vara individ och lag. Arbetssättet grundar sig i ACT och TBA. Syftet på individnivå är att hjälpa hockeyspelarna att hantera tankar, känslor och kroppsliga sensationer så att varje individ kan spela på en så hög nivå som möjligt. Under presentationen kommer hockeylivslinjen att beskrivas, en fallstudie som är under bearbetning för publikation samt arbetssättet i föreningen att diskuteras.

Tobias Lundgren är leg psykolog, leg psykoterapeut och fil dr i psykologi. Han är grundare av och VD på Svenska Psykologiinstituet samt vikarierande lektor vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Avgående styrelseledamot i SWABA.

16.45   Avslutning och fortsatt SWABA-mingel på annan plats

 

Plats: Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm.

Datum: Fredag den 15 mars 2013

Anmälan: Sätt in anmälningsavgiften 250 kr (inklusive lunch och eftermiddagskaffe samt medlemsavgift för 2013) på plusgirokonto 56 82 79-4 senast onsdag 6 mars. OBS! Glöm ej att uppge namn och e-postadress.

Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost på info@swaba.se

VARMT VÄLKOMMEN!

Program årsmöte (PDF)
Kallelse och dagordning årsmöte (PDF)
Verksamhetsberättelse 2012 (PDF)