Här finns åhörarkopior från några av föredragen på jubileumskonferensen den 21-22 oktober 2016.

Magnus Johansson (pdf)

Rolf Olofsson och Sara Ingvarsson (pdf)

Eva Bertilsson (pdf)

Corinna Grindle (pdf)

Freddy Jackson Brown (ppt)

Richard Hastings (pdf)

Neal Fleisig (pdf)

Jennifer Austin (pdf)

PROGRAM JUBILEUMSKONFERENS 2016

Fredag 21 oktober

08.30 Registrering

09.00 Introduktion
Dag Strömberg,
föreningens ordförande, inleder konferensen.

09.15           Beteendemodifiering vid somatiska tillstånd – prediktorer, mediatorer och biomarkörer

För många patienter med långvariga och svårbehandlade somatiska tillstånd som smärta medför symptomen stora påfrestningar och svårigheter att klara av vardagen. Även när inte symptomreduktion är möjlig kan insatser som syftar till att förbättra patientens förmåga att effektivt hantera sina symptom påtagligt öka funktionsförmåga och livskvalitet. ACT syftar till att öka patientens beteendemässiga flexibilitet, för att minska symptomens inverkan på beteendet. Ett flertal studier har visat goda effekter på exempelvis funktionsförmåga, och ACT anses idag vara en behandlingsmodell med gott empiriskt stöd. I syfte att klargöra förändringsprocesserna i denna behandlingsmodell har flera studier också genomförts för att identifiera centrala mediatorer i denna typ av behandling. På senare tid har studier också gjorts för att undersöka prediktorer för behandlingsutfall, vilket kan öka möjligheten att anpassa insatserna för att bättra matcha individuella behov. För närvarande pågår också forskning för att utforska biologiska processers roll och betydelse för effekten av beteendemodifierande insatser som ACT. Föreläsningen kommer att innefatta en översiktlig beskrivning av behandlingsmodellen och några av de vetenskapliga studier som gjorts för att utvärdera och utforska effekter, prediktorer, biomarkörer.

Rikard Wicksell, psykolog och docent i psykologi har under de senaste 15 åren utvecklat och utvärderat en ACT-orienterad beteendemedicinsk behandlingsmodell för patienter med långvarig svårbehandlad smärta utifrån beteendeanalytiska principer. Han är idag chef för Funktionsområdet Medicinsk Psykologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och verksam som forskare vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

10.00           Perspektivtagande och Relational Frame Theory. En myriad av tillämpningsområden för mänsklig utveckling

Hur vi människor relaterar till våra upplevelser, våra medmänniskor och vår omvärld beror till stor del på våra färdigheter i perspektivtagande. Relational Frame Theory ger oss möjlighet att inom ramen för beteendeanalytisk vetenskap kunna förstå och påverka perspektivtagande i olika kontexter, från autism och olika kliniska tillämpningar till fördomar, hållbarhet och ledarskap. Föreläsningen kommer att ge en överblick från teoretiska grunder till olika tillämpningsområden.

Magnus Johansson är leg. psykolog och konsult. Efter ett par år som VD arbetar han sedan 2008 i egen verksamhet huvudsakligen med ledarskaps- och organisationsutveckling utifrån OBM och ProSocial. Ett stort intresse för samhällsförändring har medfört engagemang inom bland annat miljö- och hållbarhetsfrågor samt prevention och evidensbaserad policy.

10.30 Kaffe och smörgås

11.00           Första gången någonsin som vi lyckades med en förändring”- Om införandet av teamarbete på en akutmottagning

Fallbeskrivning av ett förändringsuppdrag inom akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset under perioden 2010-2011. Förändringen omfattade samtlig personal som arbetade vid akutmottagningen vilket inkluderade ca 140 sjuksköterskor och undersköterskor och över 250 jourläkare. Under presentationen kommer en beskrivning av hur man kan arbeta med beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM) i förändringsuppdrag som konsult. En beskrivning av vikten av strukturerad förändringsledning. Hur man använder beteendeanalysen rent praktiskt i förändringsarbetet. Vilka olika insatser som användes för att involvera samtliga nivåer i organisationen från personal som arbetade på mottagningen till sjukhusledning. Former för utvärdering och mätning i komplexa uppdrag, utfall av insatsen samt egna lärdomar av uppdraget för konsulterna.

Rolf Olofsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Under 1980-talet var han verksam som psykoterapeut och handledare. Sedan trettiofem år har han varit verksam som organisationskonsult och utvecklat metoden beteendeanalytisk organisationsutveckling i Sverige. Uppdragen har varit verksamhets-, chefs- och grupputveckling. Kunderna har främst varit offentlig verksamhet men även privata företag inom svenskt näringsliv. Han undervisar i organisationsutveckling på universitet samt ger egna kurser i OBM.

Sara Ingvarsson är leg. psykolog och certifierad organisationskonsult. Hon har arbetat som psykolog i drygt 15 år varav de senaste 10 åren med fokus på enbart organisationsuppdrag. Uppdrag varierar från enskild chefscoachning till längre organisationsutvecklingsuppdrag inom hela organisationer. Kunder består av landsting, kommuner, universitet samt små och stora privata företag inom svenskt näringsliv. Hon undervisar även i organisationsutveckling och ledarskap på universitet.

12.00 To do or not to do – A short presentation of contrabehavior CANCELED

The active response of not doing a specific act can be established and maintained on the same level as any other visible behavior. Lindsleys «Dead Mans Test» still apply, but only the individual can assert if the response is being elicited. This presentation outlines the difference between contrabehavior versus differentially reinforced other, alternative or incompatible procedures, and gives practical examples on how to establish and maintain contrabehavior. The misrepresentative association to punishment is adressed and clarified along with a historical note on the concept.

Rasmi Krippendorf M.A. in behavior analysis. Translator and publisher of B. F. Skinners books into Norwegian. Second principal of Mentiqolympos, a tentative school for gifted children in Norway, using a curriculum and methodology based entirely on the science of behavior. Daily manager of MathEasy, a small business that helps children overcome the burden of homework, given them by ignorant teachers.

12.30             Lunch

13.15           Samtal över artgränserna – djurhantering med inspiration från funktionell kommunikationsträning

Operant träning med djur har en lång historia, grundad i Skinners laboratorier på 30-och 40-talen. Först bidrog beteendenalysen till att djur kunde tränas effektivt, till gagn för oss människor. Efter hand växte medvetenheten om att de ”nya” träningssätten inte bara var effektiva, utan också värdefulla ur ett djurvälfärdsperspektiv. Traditionella, aversiva träningsmetoder kunde bytas mot strategier byggda på positiv förstärkning, och djur kunde tränas till frivilligt deltagande i vardagsrutiner och veterinärprocedurer. På senare år har dessutom procedurer välkända från beteendeanalytiskt arbete med människor, såsom funktionskartläggningar och funktionella analyser, gjort intåg även på djursidan och visat sig vara mycket värdefulla för att förutse och påverka olika beteendeproblem.
Idag ser vi ett starkt och växande fokus på djurvälfärd och djur/människa-relationer, och tillämpad beteendeanalys bidrar med värdefulla verktyg. Istället för att ensidigt sträva efter att forma beteenden för människans syften kan vi använda vår tränarkompetens till att utveckla kommunikativa färdigheter. Detta kan minska beteendeproblem, öka individens livskvalitet och lyfta djur/människa-kommunikationen till nya nivåer.

Eva Bertilsson har en masterexamen i beteendeanalys från Högskolan i Oslo Akershus. Hon är en uppskattad instruktör och föreläsare inom djurs beteende och träning såväl i Sverige som internationellt, och arbetar aktivt för att sprida kunskap om beteendeanalys i ”djurvärlden”. Sedan 2004 driver hon Carpe Momentum (www.carpemomentum.nu) tillsammans med en kollega. Eva håller även utbildningar i TAGteach på humansidan. Hon är en av de ansvariga för SWABAs intresseområde djur, och sitter även med i styrelsen för SWABA.

14.00 Teaching handwriting skills to children with autism

There is a scarcity of research on teaching handwriting skills to children with autism. If teachers turn to published curriculum guides for children with autism for guidance, they find a lack of suitable tools for assessing children’s handwriting skills and knowledge and few structured and comprehensive teaching programs available. In this presentation I will describe a handwriting intervention derived from Handwriting Without Tears (HWT)- an intervention for typically developing children who are struggling in learning how to write correctly. The presentation will summarize the learning framework for the handwriting program and discuss how we modified the existing HWT manual to increase its utility for children with autism (e.g., by breaking down complex skills into smaller steps, providing clearer learning objectives and including additional learning prompts and generalisation opportunities). Results are discussed with reference to a significant improvement in the attainment of handwriting skills for children with autism after they had been taught using the program.

Corinna Grindle is a doctoral level Board Certified Behaviour Analyst (BCBA-D) with more than 20 years’ experience working with children and young people with intellectual and developmental disabilities, including autism. Her research interests include early intervention, challenging behaviour, and fostering academic learning for students with moderate and severe disabilities. She is an Associate Research Fellow at Warwick University in the UK and also lectures on the MSc course in Applied Behaviour Analysis at Bangor University. Corinna is a co-director of Positive Behaviour Solutions ltd; a not-for-profit social enterprise that offers evidence based specialist support and therapy services for children and young people whose challenging behaviour is impacting negatively on their community participation and quality of life.

14.45 Kaffe och kaka

15.15           Using Acceptance and Commitment Therapy (ACT) to support staff wellbeing in special schools

Stress is a major issue in the UK workforce. Failure to deal effectively with stress can undermine an individual’s wellbeing, health and their day to day work activity. Special school staff often report high levels of workplace stress. Based on the behaviour analytic theory of language, Relational Frame Theory (RFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is a new intervention model with a strongly emerging evidence for supporting staff wellbeing and workplace efficacy. The presentation describes how ACT was implemented with staff from a special schools in Bristol, UK. After completing the course, staff reported improved wellbeing and reduced stress levels compared with a control group. Implementation issues and implications are discussed.

Freddy Jackson Brown is a chartered clinical psychologist with over 20 years experience working with disabled children and their families in the NHS. His interests include child development, language and communication, challenging behaviour, staff systems, emotional literacy and supervision. He has published over 30 peer reviewed articles and book chapters and is the author of Acceptance and Commitment Therapy for Dummies (2015) and When Young People with Intellectual Disabilities and Autism Hit Puberty: A parents Q&A guide to health, sexuality and relationships (2016).

 

16.00           Perspectives on Applied Behaviour Analysis interventions: What do we mean by ‘evidence-based’?

The collection of ongoing outcome data, and the use of such data to make decisions, is a key feature of the application of behaviour analysis to real world problems. There is also a large published literature in specialist applied journals demonstrating behaviour change using single case experimental designs. Thus, applied behaviour analysis practices are described as “evidence-based”. A particular problem with the uptake of behavioural interventions may be that behaviour analysts’ understanding of “evidence-based” differs from the international norm. In this presentation, I will explore this issue and argue that behaviour analysts need to more effectively play the evidence “game” and to recognise the limitations of their own data.

Richard Hastings is a Professor of Psychology and Education in the Centre for Educational Development, Appraisal and Research (CEDAR) at the University of Warwick. His main area of research is in the field of developmental disabilities across the lifespan. However, Richard’s research has explored a wide range of behavioural interventions including in the fields of adult mental health, challenging behaviour/Positive Behavioural Support, carer well-being, special education, mainstream education, and early intervention. He has published over 200 peer reviewed journal papers and, with colleagues, been awarded more than £9.5million in external research funding over his career.

_____________________________________________________________ 

Lördag 22 oktober

09.00           Att göra problemet till lösningen och lösningen till problemet – Fokuserad ACT

Vad är egentligen psykologisk behandling och vad behöver den innehålla för att ge effekt? Efter alla år av forskning är det en fråga som inte är helt enkel att besvara eftersom det är relativt outforskat. En modell som har visat sig lovande, utan att för den delen kunna stoltsera med ett underlag som skulle ge den epitetet ”evidensbaserad”, är en mycket destillerad form av ACT, sk Fokuserad ACT (FACT). Väldigt kortfattat innehåller FACT några principiella komponenter som en behandlare ska kunna intervenera med på en mycket avgränsad tid. För att kunna skapa momentum för en förändring vid ett eller ett par korta besök behöver inte bara det upplevda problemet konceptualiseras, det måste också omkontextualiseras så att det inte längre ser ut som det problem som klienten sökte hjälp för. Om ”problemet” förändras så kan även de strategier som används för att ”lösa” problemet förändras och en ny utveckling blir möjlig för klienten. Vilka är komponenterna i FACT och hur kan man förstå dem utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv?

Thomas Gustavsson är leg psykolog och författare. Han jobbar sedan knappt 4 år på Segesholms behandlingshem, ett HVB-hem med behandling av unga kvinnor som lider av PTSD, ätstörningar, ångesttillstånd, depression, psykosociala svårigheter, missbruk, svårt självskadande och suicidnära tillstånd. Vid sidan om det arbetet skriver han fackböcker inom klinisk psykologi baserat på beteendeanalytiska principer och utbildar inom dessa modeller. Han är medförfattare till Brief interventions for radical change (Fokuserad ACT på Svenska), Inside this moment och Må dåligt Om, psykopatologi i vardagslivet. Innan arbetet på HVB har han arbetat som konsult med olika insatser baserat på tillämpad beteendeanalys samt varit en del av att bygga upp och implementera insatser inom psykiatrisk öppenvård. Huvudsakligt intresse har varit komplexa tillstånd samt att öka tillgängligheten till psykologiska insatser.

09.45           Behaviorism, lögner och videoband – vad är egentligen en psykiatrisk diagnos?

Ur ett behavioristiskt perspektiv är psykiatriska diagnoser inget annat än en beskrivning av observerbara beteenden, det som fastnat på en video. En diagnos är en etikett som sammanfattar symptomen. Det går alltså inte att sätta fel diagnos, och det finns inte finns någonting underliggande, ingen ”sann” diagnos. Men, detta synsätt kan leda till märkliga problem, och i denna workshop ser vi på tre såna fall: när patienter ljuger om (fejkar) symptom, när diagnoser överlappar varandra, och när ett symptom (tex nervositet) påverkar tex ett IQ-resultat. Vi diskuterar dessa case och vad som är ett rimligt synsätt på vad diagnoser egentligen är.

Lars Klintwall är leg psykolog och lektor vid Stockholms Universitet, disputerad januari 2016 med Svein Eikeseth som handledare, om vikten av förstärkarvariabilitet vid interventioner för små barn med autism.

10.15 Kaffe och smörgås

10.45 Skinner’s contribution to a Science of Behavior

A distinction is made between the science of behavior and the philosophy of that science. The science is called behavior analysis, and radical behaviorism is its philosophy. Whereas radical behaviorism may be only minimally different from Watson’s behaviorism, the science founded by Skinner is a vast improvement over Watson’s. Most importantly, Skinner identified the operant as a unit of analysis. That laid the groundwork for his additional experimental analyses of different schedules of reinforcement, motivational operations, and stimulus control. As Skinner noted, behavior analysis “is inherently practical and suggests immediate technological applications at almost every step.” Examples include shaping, prompt/fading procedures, discrimination training, establishment of new reinforcers, training complex behavior, including problem solving skills, and effective maintenance of behavior. Illustrations of each of these will be provided.

Per Holth is a professor of behavior analysis at Oslo and Akershus University College. He earned his PhD in psychology from the University of Oslo. He has conducted applied research in early intervention for children with autism, in contingency management drug users, and in prevention of damages from alcohol abuse. His currently mainly engaged in animal research that takes place in the rat lab and in a zoo, with giraffes, tigers, chimps, and hens. The research is primarily concerned with basic behavioral processes: The establishment of conditioned reinforcers, effects of delay of reinforcement, blocking effects, sources of behavioral variability, continuous repertoires, and interlocking behavioral contingencies. A couple of current fun projects are concerned with simple collaboration in chimps, and with a systematic replication of the “Jack and Jill” demonstration with hens “talking to each other.”

11.30           Metacontingencies and Cultural Cusps: An account of the Mexican muralist movement

From 1921 to the mid-1950s, the largest muralist movement in art history since the Renaissance developed in Mexico, leaving a remarkable legacy to the country and the world. The movement was controversial from its inception. It centered on an effort to create an egalitarian society; its mission was to reach the masses with expressions of their social, emotional, and political circumstances. Mexican muralists received commissions abroad and their international success brought high demand for frescoes in government and private walls around the country. The Mexican muralist movement can be analyzed as a cultural phenomenon. How did it come to exist? What kept it going and caused it to cease? And why, in spite of international attempts, did it never reach comparable scale or significance elsewhere? Dr. Malott will argue the synergy of interactions from a few individuals with distinctive repertoires and interlocking metacontingencies can account for the movement. And although the specifics of the muralists undertaking were unique and nonreplicable, the properties of other cultural phenomena with substantial impact are of similar nature.

Maria E. Malott is CEO of the Association for Behavior Analysis International (ABAI), which she has administered since 1993. During this time and within a few years, ABAI has risen from near-bankruptcy to become a financially stable, growing scientific and professional organization. Her past experience includes serving as vice president of manufacturing at a Midwestern injection molding company and president and founder of Malott and Associates, through which for 14 years she consulted for advertising agencies, restaurants, retail and manufacturing companies, hotels, banks, governmental organizations, and nonprofit institutions. Her clients have included Meijer, Inc.; Kellogg’s; Pharmacia & Upjohn; and General Motors Corp. Throughout her career, Dr. Malott has combined the analysis of metacontigencies and behavioral contingencies in managing complex systems and, in the process, has taught dozens of corporate executives to appreciate the power of organizational behavior management technology. Dr. Malott has presented nearly 200 papers, taught 34 workshops, and lectured in 37 universities in 18 countries, and is an affiliated faculty in three universities. She has served on four editorial boards and is the author of the book Paradox of Organizational Change, published in Spanish and English and co-author of Elementary Principles of Behavior. She is a Fellow of ABAI and was the recipient of the 2002 Outstanding Alumni Award from the Department of Psychology at Western Michigan University, the 2003 Award for International Dissemination of Behavior Analysis from the Society for the Advancement of Behavior Analysis, the 2004 Award for Outstanding Contributions to Organizational Behavior Management, from the Organizational Behavior Management Network, and the 2012 Award for Distinguished Service to Behavior Analysis from the Society for the Advancement of Behavior Analysis.

12.30 Lunch

13.15              Clinical Crisis Management and Behavioral Treatment: Strange Bedfellows

A discussion of common beliefs, theoretical underpinnings, clinical utility, application and ethical considerations in the use of crisis management and behavioral treatment.

Neal Fleisig, M.S., BCBA, has over 35 years of experience treating children and adults who exhibit severe aggressive and self-injurious behavior across a wide range of special and typical populations. Mr Fleisig is the Executive Director of the Professional Crisis Management Association, and creator of the Professional Crisis Management (PCM) program. The PCM program is currently in use by over 200.000 human service personnel worldwide. Mr Fleisig has specialized expertise working in schools with individuals, groups, and classrooms using classroom and school-wide behavior management and behavior analysis procedures. He is also trained in cognitive-behavioral therapy and biofeedback techniques and has worked as a behavior therapist and board certified behavior analyst since 1980. Mr Fleisig serves as a behavior and crisis management consultant to hospitals, schools, and community based facilities worldwide. Mr Fleisig received his B.A. in psychology at George Washington University, Washington, D.C., and his Master’s Degree in clinical psychology from Nova University, Fort Lauderdale, Florida. At Nova University he worked closely with the esteemed Dr. Nathan Azrin, considered by many to be the father of applied behavior therapy and behavior analysis. Neal Fleisig has served numerous times as an expert witness and legal consultant relating to crisis management and behavior analysis, including work for the Legal Aid Corporation of America and several of the largest public school systems and private service providers in the United States.

14.45 Kaffe och kaka

15.15 A Behavior Analyst Goes to the Dogs!

The scientific analysis of behavior started with Ivan Pavlov’s research on conditioned salivation in dogs over a century ago, but behavioral approaches to dog behavior have lagged behind other styles of research in recent years. In the last two decades, wide currency has been given to the view that dogs co-evolved human-like social cognition in people’s domiciles over ten thousand years ago. The evolution of novel cognitive instincts, it is claimed, has given dogs unique abilities to understand human actions and intentions. I shall review findings from my laboratory indicating that the person-reading skills people perceive in their dogs are real but are the outcome of familiar processes of operant and Pavlovian conditioning, and social imprinting. I shall also present research we have been carrying out on behavioral problems in dogs – such as thunder phobia and stereotypic behaviors – using techniques derived from applied behavior analysis to ameliorate these behavioral syndromes. Finally I shall consider how behavioral approaches can help dogs get adopted from shelters.

Clive Wynne is currently Professor of Psychology at Arizona State University and Director of Research at Wolf Park, Indiana. He was educated at University College London and Edinburgh University in Scotland and has studied animal behavior in Britain, Germany, the U.S. and Australia in species ranging from pigeons to dunnarts (a mouse-sized marsupial). Several years ago he turned to the study of dogs and their wild relatives. As well as numerous scientific papers, he has also written for Psychology Today, American Scientist, the New York Times, and other outlets. He is often quoted in print media and radio, and his science has been featured on several TV shows such as National Geographic, Nova ScienceNow and others. He is the author of a textbook Animal Cognition, now in a new edition, and Do Animals Think? (Princeton Univ. Press, 2004).

 

16.00           Working Effectively in Classrooms: Considerations for Practical, Acceptable, and Effective Functional Analyses and Interventions

The use of functional analyses to inform treatment recommendations has long been established as best practice in behavior analysis from both ethical and empirical standpoints. However, the practicalities of conducting functional analyses (and implementing subsequent interventions) in schools sometimes poses obstacles for behavior analysts and the teachers with whom they work. The degree to which these obstacles can (and should) be overcome depends on a variety of factors that might be missed if one does not carefully consider the nature of the problems and the environments in which behaviors are expected to occur. Drawing upon nearly two decades of research and clinical work in schools, this presentation will consider the classroom, teacher and student variables that may be important in helping behavior analysts design and implement more effective, practical, and acceptable classroom-based assessments and interventions.

Jennifer L. Austin, Ph.D., BCBA-D has been applying the science of behaviour analysis to improve outcomes for children and their teachers for nearly 20 years. Both her research and clinical work focus on how behaviour analytic assessment and intervention strategies can be applied with typically developing children, as well as examining what adaptations may be necessary for making our science “work” in mainstream and special education classrooms. She has worked with numerous schools in the US and the UK, focusing primarily on those in disadvantaged communities. Dr. Austin received her PhD from the Florida State University and currently serves as Principal Lecturer in Psychology at the University of South Wales, where she leads the Behaviour Analysis Unit and directs the postgraduate programs in behaviour analysis. Prior to moving to the United Kingdom, Dr. Austin was on the faculty of the University of South Florida, California State University, Fresno and the University of Houston, Clear Lake. She is the President-Elect of the UK Society for Behaviour Analysis and a former Associate Editor of the Journal of Applied Behavior Analysis and Behavior Analysis in Practice.           

 

16.45 Avslutning
Dag Strömberg, föreningens ordförande.

 

 

Om konferensen
Den 21-22 oktober 2016 firar vi SWABA:s 20-årsjubileum med en tvådagarskonferens på Rörstrands Slott & Konferens, Stockholm. Ett varierat innehåll med både svenska och internationella talare. Hela programmet finns på www.swabajubileum.se Sista anmälningsdag har nu passerats.

För alla som vill avsluta 20-årsfirandet med mingel, mat och musik efter konferensen så ordnar vi en efterfest på Twang, Katarina Bangata 25 (T-bana Medborgarplatsen) lördag 22 oktober kl 17-22. Mer information om detta evenemang finns här: SWABA-efterfest

Dessutom finns det på fredagen möjlighet att göra styrelsen och föreläsarna sällskap på Hotel Elite Palace, S:t Eriksgatan 115. Bar från kl 17.15-19, därefter middag som var och en bokar på egen hand.

För frågor om konferensen, maila gärna konferens@swaba.se

Välkommen!