Utbildningar

Här finns information om aktuella utbildningar, föreläsningar, workshops och konferenser som rör ämnet beteendeanalys och som SWABA fått information om. SWABA ansvarar inte för innehåll eller utförande av utbildningarna, utan detta ligger hos den ansvarige utbildaren/samordnaren  och alla frågor kring utbildningarna ska därför alltid ställas direkt till dessa.

Har du tips på en utbildning, föreläsning, workshop eller konferens inom beteendenanalys som borde stå med, maila oss på info@swaba.se

SWABA förbehåller sig rätten att inte lägga ut sådant som tydligt rör andra områden än beteendeanalys eller på annat sätt inte står i linje med SWABA:s stadgar och riktlinjer.

Utbildningar, föreläsningar

Konferenser